Hankkeen alkuvaihe: Tarjottavien palveluiden konseptointi

Sovelsimme hankkeen tarjooman konseptoinnissa kevyesti palvelumuotoilun keinoja. Keräsimme ensin eri lähteistä tietoa hankkeen asiakkaista, heidän mahdollisista tarpeistaan ja toiveistaan. Tämän tiedon pohjalta tunnistimme hankkeellemme neljä keskeistä asiakasprofiilia:

  • Mikroyrittäjä, jolle yrittäjyys on keino työllistää itsensä ja hallinnon rutiinit ovat vain ylimääräinen välttämättömyys.
  • Aina kiireinen, joka kyllä mielellään kehittäisi, mutta kun aika menee rutiinitöihin ja tulipalojen sammutteluun.
  • Säästäjä, jolle ulkopuolisten kustannusten minimointi on erittäin tärkeää, ja hän tekee mieluummin hallinnon asiat itse, kuin maksaa siitä muille.
  • Innostunut osaaja, joka haluaa oppia uutta ja kehittää, ja hänellä on myös varattuna aikaa tälle.

Tarkastelimme asiakkaita vielä arvolupaus-kanvasin (value proposition canvas) kautta ymmärtääksemme entistä paremmin kunkin asiakasryhmän nykyisen tilanteen, toiveet ja tarpeet. Mietimme tässä yhteydessä myös, mitä tarjottavaa hankkeellamme voisi kullekin asiakasryhmälle olla.

Laadittujen asiakasprofiilien sekä tehtyjen webinaarityyppisten luentojen pilotoinnin perusteella päädyimme keskittämään palvelumme seuraaviin useita asiakasprofiileja palveleviin toimiin:

  • Yrityskohtaiset konsultoinnit ja automaatiokokeilut
  • Työpajakoulutukset kansalaiskehittäjän työvälineistä sekä prosessien kehittämisestä